กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ 

 

 

 แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2566-2570


 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  ปี 2564/65 

 
   แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 

 
  รายงาน  
  รายงานสภาพการทำนา ปี 2564/65  
 

  แผนพัฒนาการเกษตร

 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการระาบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่

 

 

องค์ความรู้/ถอดบทเรีย

 

อบที่ 2 (เดือน เมษายน - กันยายน 2564)

การถอดบทเรียน นางสุชญา  พันธุ์เดช  ตำบลกุดเชียงหมี  

 

รอบที่ 1  (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

 

การถอดบทเรียน นางพัชรนันท์ ปิติเฉลิมโรจน์ แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสวา

การถอนบทเรียน นายเสรี  พยุงวงศ์ แปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ ตำบลสามัคคี

การ ถอดบทเรียน นางสุชญา  พันธุ์เดช แปลงใหญ่ข้าว ตำบลกุดเชียงหมี 

 
 

 การถอดบทเรียน นางสาวสิริภัทร  พาลุสุข แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสามแยก 

การถอดบทเรียน นายศักดิ์สิทธิ์  คำภาระ แปลงใหญ่ยางพารา ตำบลบุ่งค้า   

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย  :  นางสาวนริน  ทุมเสน

สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา เลขที่ 346 หมู่ที่ 1 ถนนสวาท-หนองแสง

ตำบลสวาท  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  35120

โทรศัพท์  045-781189

E-mail  :  nokta@doae.go.th