กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-jk;

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข่าวประาชาสัมพันธ์

ติดตามขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมาชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบห้องแซง

คลินิกพืช

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม

จัดทำโดย  :  นางสาวนริน  ทุมเสน

สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา เลขที่ 364 หมู่ที่ 1 ถนนสวาท-หนองแสง

ตำบลสวาท  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  35120

โทรศัพท์  045-781189

E-mail  :  nokta@doae.go.th