กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BCG Model

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านดงยาง ตำบลห้องแซง

 

ประกวด ศพก.เครือข่าย จ.ยโสธร 2567 

อำเภอเลิงนกทา 19 มกราคม 2567

 ประกวดกลุ่มแม่บ้านอำเภอเลิงนกทา ปี 2567

กลุ่มยุวเกษตรการ รร.บ้านดงยาง ตำบลห้องแซง 

อบรมโครงการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

 

 น้ำท่วมนาข้าวอำเภอเลิงนกทา 2566

 ประเมินผลผลิตข้าวอำเภอเลิงนกทา 2566/67

 มหกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เลิงนกทา 2566

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมาชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบห้องแซง

คลินิกพืช

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม

จัดทำโดย  :  นางสาวนริน  ทุมเสน

สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา เลขที่ 364 หมู่ที่ 1 ถนนสวาท-หนองแสง

ตำบลสวาท  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  35120

โทรศัพท์  045-781189

E-mail  :  nokta@doae.go.th