รายงาน

    

  รายงาน/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ 


 แบบฟอร์ม 

    แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  ปี 2565/66 

     แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 

   บบคำร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชย สวช.01 

 

 รายงาน

  แผนอนุมัติจัดสรรโครงการฯอำเภอเลิงนกทา ปี 2566 

  แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2566-2570 

                 รายงานสภาพการทำนา ปี 2565/66

  แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2561-2565 

          แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2561-2565 

 รายงานพืชเศรษฐกิจอำเภอเลิงนกทา 

         ข้าวนาปี 2565  

      มันสำปะหลัง ปี 2565  

      ปาล์มน้ำมัน  ปี 2565  

       ยางพารา ปี 2565  

 รายงานผลการดำเนินงาน

      Smart Farmer  ต้นแบบ

         ศพก.ปี 2566 (ศูนย์หลัก) 

          ศพก. ปี 2566 (ศูนย์เครือข่าย)  

           โครงการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่    

  องค์ความรู้/ถอดบทเรียน 

 อบที่ 2 (เดือน เมษายน - กันยายน 2564)

          การถอดบทเรียน นางสุชญา  พันธุ์เดช  ตำบลกุดเชียงหมี   

 

รอบที่ 1  (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

       การถอดบทเรียน นางพัชรนันท์ ปิติเฉลิมโรจน์ แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสวา

       การถอนบทเรียน นายเสรี  พยุงวงศ์ แปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ ตำบลสามัคคี

          การ ถอดบทเรียน นางสุชญา  พันธุ์เดช แปลงใหญ่ข้าว ตำบลกุดเชียงหมี

         การถอดบทเรียน นางสาวสิริภัทร  พาลุสุข แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสามแยก  

      ารถอดบทเรียน นายศักดิ์สิทธิ์  คำภาระ แปลงญ่ยางพารา